?’?‘?‡???­?¦?¤ ?????‡ ?????¦??::ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáæÇÌÈ ÊæÇÝÑåÇ Ýí ÚáÇÆÞ ÇáäÚÇã :

ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáæÇÌÈ ÊæÇÝÑåÇ Ýí ÚáÇÆÞ ÇáäÚÇã :

ÈíÖ ÇáäÚÇã

 ÈíÖÇæíÉ ÇáÔßá æÇáÞÔÑÉ áÇãÚÉ æÊÔÈÉ ÇáÎÒÝ Ýì ãáãÓåÇ æãÒæÏÉ ÈãÆÇÊ ãä ÇáËÛæÑ ÇáãÓÇãíÉ. íÎÊáÝ ÇáÈíÖ ãä ÍíË ÇáÔßá æÇáÍÌã æÇáæÒä æÈäíÉ ÇáÞÔÑÉ æãÓÇãíÉ ÇáÞÔÑÉ. ãÊæÓØ ÍÌã ÇáÈíÖÉ 13 Óã × 16 Óã æíÊÑÇæÍ ÇáæÒä Èíä 1.1 æ 1.9 ßÌã. íÈáÛ Óãß ÇáÞÔÑÉ ÍæÇáí 2-4 ãáã ¡ æíãßä Ãä ÊÊÍãá æÒä íÈáÛ 120 ßÌã. ÊÚÇÏá ÈíÖÉ ÇáäÚÇãÉ ÍæÇáì 25 ÈíÖÉ ÏÌÇÌÉ. íÍÊÇÌ ÈíÖ ÇáäÚÇã Çáì ÍæÇáì ÓÇÚÉ æäÕÝ Ãæ ÓÇÚÊÇä æÐáß áÇÊãÇã ÚãáíÉ ÇáÓáÞ. íãßä Çä ÊæÝÑ ÇáÈíÖÉ ÇáæÇÍÏÉ æÌÈÉ áÍæÇáì 18 ÝÑÏ. Úáì ÇáÑÛã ãä ÃäåÇ ÇáÂä ÃßÈÑ ÈíÖÉ ØÇÆÑ¡ ÅáÇ ÃäåÇ ÊÊäÇÓÈ ãÚ ÍÌã ÇáØÇÆÑ ææÒäå
  ÊÛÐíÉ ØíæÑ ÇáäÚÇã Úáì ÇáÈÑÓíã ÊÚÊÈÑ ÇáÊÛÐíÉ ÇáÓáíãÉ æ ÇáãÊÒäÉ ãä ÇáÚæÇãá ÇáãÍÏÏÉ áäÌÇÍ ãÔÑæÚÇÊ ÅäÊÇÌ ÇáäÚÇã æ ÎÕæÕÇ ÎáÇá ÇáÝÊÑÇÊ ÅäÊÇÌíÉ ÇáÍÑÌÉ ãä ÚãÑ ÇáØÇÆÑ . íÌÈ Ãä íÍÊæì ÇáÛÐÇÁ Úáì ÇáãßæäÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ãä ÇáÈÑæÊíä ¡ ÇáßÑÈæåíÏÑÇÊ ¡ ÇáÏåæä ¡ ÇáÃãáÇÍ ÇáãÚÏäíÉ ¡ ÇáÝíÊÇãíäÇÊ ¡ ßÐáß íÌÈ ÊæÇÝÑ ÇáÃÍãÇÖ ÇáÃãíäíÉ ÇáÖÑæÑíÉ ÍÓÈ ÇáÇÍÊíÇÌÇÊ ¡ ßÐáß íÌÈ ÇáÇåÊãÇã ÈÇáÊÛÐíÉ ÇáÎÖÑÇÁ æ ÇáÎÔäÉ ÈÌÇäÈ ÇáãÑßÒÇÊ áÊáÇÝì ÍÏæË ÇáÊÎãÉ ãä ÌÑÇÁ ÇáÅÝÑÇØ Ýí ÊäÇæá ÇáÃÚáÇÝ ÇáÌÇÝÉ ÇáãÑßÒÉ ÝÞØ0 ßÐáß ÝÇä ÞÏÑÉ æßÝÇÁÉ ØíæÑ ÇáäÚÇã Úáì åÖã ÇáÃáíÇÝ ããÇËá ááãæÌæÏ Ýí ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãÌÊÑÉ ãÚ ÇáÝÇÑÞ Ýí ÊÑßíÈ ÇáÌåÇÒ ÇáåÖãí .

 ÇáãæÇÕÝÇÊ ÇáæÇÌÈ ÊæÇÝÑåÇ Ýí ÚáÇÆÞ ÇáäÚÇã :
 Ãä ÊÍÊæì ÇáÚáíÞÉ Úáì ÌãíÚ ÇáÚäÇÕÑ ÇáÛÐÇÆíÉ ÇááÇÒãÉ ááãÍÇÝÙÉ Úáì ÍíÇÉ ÇáØíæÑ æ ßÐáß ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáãÑÇÍá ÇáÅäÊÇÌíÉ æ ÇáÝÓíæáæÌíÉ ÇáÊí íãÑ ÈåÇ ÇáØÇÆÑ .
 Ãä Êßæä ÇáÚáíÞÉ ÌíÏÉ ÇáÇÓÊÓÇÛÉ æ ÎÇáíÉ ãä ÇáÚÝä æ ÇáÝØÑíÇÊ æ ÓãæãåÇ .
 Ãä Êßæä ÇáÚáíÞÉ ÐÇÊ ßÝÇÁÉ åÖãíÉ ãÑÊÝÚÉ.
 Ãä Êßæä ÇáÚáíÞÉ ãÊÒäÉ ÛÐÇÆíÇ æ Êßæä äÓÈÉ ÇáÈÑæÊíä ÇáãåÖæã Åáì ÇáßÑÈæåíÏÑÇÊ 1 : 4 ããÇ íÄÏì Åáì ÇáÍÕæá Úáì ÃÞÕì ãÚÏá ÅäÊÇÌí.
 íÌÈ Ãä ÊÊäæÚ ãÕÇÏÑ ÇáÚáíÞÉ ãÚ ÊæÇÝÑ ÇáÚáíÞÉ ÇáÎÔäÉ ( ÍÓÈ ÇáÚãÑ ).
 íÌÈ Ãä ÊÍÊæì ÇáÚáíÞÉ Úáì ÇáÏåæä áÃåãíÊåÇ Ýí ÅãÏÇÏ ÇáØÇÆÑ ÈÇáØÇÞÉ ßãÇ ÅäåÇ ÖÑæÑíÉ áÇãÊÕÇÕ ÈÚÖ ÇáÝíÊÇãíäÇÊ 0
 íÌÈ ÊæÇÝÑ æ ÇÊÒÇä ÇáÚäÇÕÑ ÇáãÚÏäíÉ Ýì ÇáÚáíÞÉ ÝÚáì ÓÈíá ÇáãËÇá äÞÕ ÚäÕÑ ÇáßÇáÓíæã Ýí ÇáÚáíÞÉ Ãæ ÚÏã ÇÊÒÇäå íÄÏì Åáì ÊØæÑ ÛíÑ ØÈíÚí áÃÑÌá ÇáßÊÇßíÊ ÇáäÇãíÉ.
 Êßæíä ÇáÚáÇÆÞ ÇáãÑßÒÉ :
 ÊæÌÏ ÎãÓ ÃäæÇÚ ãä ÇáÚáÇÆÞ ÊÓÊÎÏã Ýí ÊÛÐíÉ ØíæÑ ÇáäÚÇã ÈãÇ íÊäÇÓÈ ãÚ ÇáÚãÑ æÇáÍÇáÉ ÇáÅäÊÇÌíÉ æ åí ßãÇ íáí (ÇáãßæäÇÊ Ýí ÇáãÇÏÉ ÇáÌÇÝÉ) :

 (Ã)ÚáÝ ÈÇÏÆ :
 íÍÊæì Úáì ØÇÞÉ ããËáÉ 2500-2600 ßíáæ ßÇáæÑì/ßÌã ¡ ÈÑæÊíä ÎÇã 20-22% ¡ ÃáíÇÝ ÎÇã 5-6% ¡ æ íÓÊÎÏã åÐÇ ÇáÚáÝ Ýí ÊÛÐíÉ ÇáßÊÇßíÊ ãä ÚãÑ íæã ÍÊì ÔåÑ ÈÕæÑÉ ãäÝÑÏÉ ¡ æ ãä 2-3 ÔåÑ íÊã ÇÓÊÎÏÇã ÇáÃÚáÇÝ ÇáÎÔäÉ ÈäÓÈÉ 10 % ãÚ ÇáÚáÝ ÇáÈÇÏÆ

 ( È ) ÚáÝ äÇãí :
 íÍÊæì Úáì ØÇÞÉ ããËáÉ 2400-2500 ßíáæ ßÇáæÑì/ßÌã ¡ ÈÑæÊíä ÎÇã 19-20% ¡ ÃáíÇÝ ÎÇã 7-8% ¡ æ íÓÊÎÏã Ýí ÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ ãä ÚãÑ 4 –6 ÔåÑ ãÚ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí ÈäÓÈÉ 10 % ãÚ ÇáÚáÝ ÇáäÇãí
 

 ( ÌÜ )ÚáÝ ÇáÊÓãíä :
 íÍÊæì Úáì ØÇÞÉ ããËáÉ 2300-2400 ßíáæ ßÇáæÑì/ßÌã ¡ ÈÑæÊíä ÎÇã 17-18% ¡ ÃáíÇÝ ÎÇã 9-10% ¡ æ íÓÊÎÏã Ýí ÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ ãä ÚãÑ 7 –14 ÔåÑ ãÚ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí ÈäÓÈÉ 17 % ãÚ ÚáÝ ÇáÊÓãíä
 

 (Ï ) ÇáÚáÝ ÇáÍÇÝÙ ááÞØíÚ ÇáÅäÊÇÌí ÎÇÑÌ ÇáãæÓã :
 íÍÊæì Úáì ØÇÞÉ ããËáÉ 2000-2100 ßíáæ ßÇáæÑì/ßÌã ¡ ÈÑæÊíä ÎÇã 16-17% ¡ ÃáíÇÝ ÎÇã 11-12% ¡ æ íÓÊÎÏã Ýí ÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ ÎÇÑÌ ãæÓã ÇáÅäÊÇÌ ¡ ãÚ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí ÈäÓÈÉ 16 % ãÚ ÇáÚáÝ ÇáÍÇÝÙ

 ( åÜ ) ÇáÚáÝ ÇáÅäÊÇÌí ÎáÇá ãæÓã ÇáÊÒÇæÌ :
 íÍÊæì Úáì ØÇÞÉ ããËáÉ 2300-2350 ßíáæ ßÇáæÑì/ßÌã ¡ ÈÑæÊíä ÎÇã 21-22% ¡ ÃáíÇÝ ÎÇã 9-10% ¡ æ íÓÊÎÏã Ýí ÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ ÎáÇá ãæÓã ÇáÊÒÇæÌ æ ÅäÊÇÌ ÇáÈíÖ íÓÊÎÏã ÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí ÈäÓÈÉ 23 % ãÚ ÇáÚáÝ ÇáÅäÊÇÌí

 ÇáÌÏæá ÇáÊÇáí íæÖÍ äÓÈ ÇáãÑßÈÇÊ ÇáÛÐÇÆíÉ ÇáÃÓÇÓíÉ Ýí ÇáÚáíÞÉ ØÈÞÇ ááÚãÑ æ ÇáÍÇáÉ ÇáÅäÊÇÌíÉ
 äÓÈ ÇáãÑßÈÇÊ ÇáÛÐÇÆíÉ ÇáÃÓÇÓíÉ Ýí ÇáÚáíÞÉ ØÈÞÇ ááÚãÑ æ ÇáÍÇáÉ ÇáÅäÊÇÌíÉ

 ÝíãÇ íáí äãÇÐÌ áÈÚÖ ÇáÃÚáÇÝ ÇáãÞÊÑÍÉ æ Ðáß ÇÓÊÑÔÇÏÇ ÈÇáÝÑæÖ ÇáÓÇÈÞ
 äãÇÐÌ áÈÚÖ ÇáÃÚáÇÝ ÇáãÞÊÑÍÉ

 ÅÑÔÇÏÇÊ æ ãáÇÍÙÇÊ ÛÐÇÆíÉ íÌÈ ãÑÇÚÇÊåÇ ÚäÏ ÊÛÐíÉ ØíæÑ ÇáäÚÇã
 Ýí Çáíæã ÇáÃæá ÈÚÏ ÇáÝÞÓ ÊÚÊãÏ ÇáßÊÇßíÊ Ýí ÊÛÐíÊåÇ Úáì ãÇ ÊÈÞì ãä ÇáãÍ æ íÈÏà ÇáØÇÆÑ Ýí ÇáÂßá æ ÇáÔÑÈ ãä Çáíæã ÇáÑÇÈÚ Ãæ ÞÈá Ðáß ÈÞáÈá ÍíË íÝÖá Ãä íÞÏã áå ÇáÈíÖ ÛíÑ ÇáãÎÕÈ ãÓáæÞÇ Ãæ ãØÈæÎÇ ãÚ ÅÖÇÝÉ ÇáßÇáÓíæã Ýí ÕæÑÉ ÞÔÑ ÇáÈíÖ ÇáãØÍæä Ãæ ãÓÍæÞ ÇáÃÕÏÇÝ ¡ Ëã íÞÏã áåÇ ÇáÃÚáÇÝ ÇáãÑßÒÉ ÊÏÑíÌíÇ æ ÊÊã ÇáÊÛÐíÉ ãÑÊíä Ýí Çáíæã æ Êßæä ãÏÉ ÇáÊÛÐíÉ ÇáíæãíÉ äÕÝ ÓÇÚÉ Ýí ÇáÈÏÇíÉ Ëã ÊÒÏÇÏ Åáì 2 ÓÇÚÉ ãÚ ãáÇÍÙÉ Ãä ßÊÇßíÊ ÇáäÚÇã ÛíÑ äÔØÉ áíáÇ æ ÈÇáÊÇáí áÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ÊÛÐíÉ áíáíÉ ãÚ ÖÑæÑÉ ÊæÇÝÑ ãíÇå ÇáÔÑÈ Øæá Çáíæã .
 íÊã ÊÞØíÚ ÈÚÖ ÇáÃÚáÇÝ ÇáÎÖÑÇÁ æ ÊÞÏíãåÇ ááßÊÇßíÊ ÚäÏãÇ ÊÈÏà Ýí ÇÓÊåáÇß ÇáÛÐÇÁ æ íßæä Ðáß ÈßãíÇÊ ÞáíáÉ ¡ æÞÏ íÓÈÈ ÇÓÊÎÏÇã ÇáÃÚáÇÝ ÇáÎÖÑÇÁ ÈÚÖ ÇáãÔÇßá ÇáåÖãíÉ áÐáß íãßä ÇÓÊÎÏÇã ÇáÏÑíÓ ÇáãÞØÚ Ãæ ÇáãØÍæä ÈÏáÇ ãäåÇ ¡ ãÚ ÖÑæÑÉ ÅÖÇÝÉ ÇáßÇáÓíæã æ ÇáÝÓÝæÑ ÚäÏ ÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ Úáì ÇáÈÑÓíã ÇáÍÌÇÒí ÍíË íÍÊæì Úáì 1.44 % ßÇáÓíæã æ 0.22 ÝæÓÝæÑ æ åÐå ÇáäÓÈ ÛíÑ ãäÇÓÈÉ áÊØæÑ æ äãæ ÇáÚÙÇã
 ÈÚÏ ÇáÃÓÈæÚ ÇáËÇáË æ ÍÊì ÚãÑ ÔåÑ íãßä Ãä íÞÏã ááØÇÆÑ ãä 400 Åáì 900 ÌÑÇã ÚáíÞÉ ÌÇÝÉ ãÑßÒÉ æ 40 - 90 Ìã ÃÚáÇÝ ÎÖÑÇÁ ãÞØÚÉ Åáì ÞØÚ ÕÛíÑÉ
 ÊÒÏÇÏ ÊÏÑíÌíÇ äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Ýí ÚáíÞÉ ÇáßÊÇßíÊ áÊÕá Åáì 20 % ÚäÏ 10 ÃÓÇÈíÚ ãä ÇáÚãÑ¡ Ëã ÊÒÏÇÏ ÊÏÑíÌíÇ ÍÊì ÊÕá Åáì 60%
 íÝÖá ÅÚØÇÁ ÇáßÊÇßíÊ ÞÈá ÎÑæÌåÇ Åáì ÇáÇÍæÇÔ ÇáãäÒÑÚÉ ÈÇáÃÚáÇÝ ÇáÎÖÑÇÁ ÈÚÖ ÇáÃÛÐíÉ ÇáÛäíÉ Ýí ÇáØÇÞÉ ÍÊì áÇ ÊÓÊåáß ßãíÇÊ ßÈíÑÉ ãä ÇáäÈÇÊÇÊ æ ÊÓÈÈ áåÇ ãÔÇßá åÖãíÉ
 ÇáÈßÊíÑíÇ ÇáäÇÝÚÉ æ ÇáÊí ÊÚãá Úáì åÖã ÇáÃáíÇÝ Ýí ÇáÃãÚÇÁ ÇáÛáíÙÉ ÊÊßæä ÎáÇá ÇáÃíÇã ÇáÃæáì ãä ÚãÑ ÇáØÇÆÑ ¡ æ åäÇß ÈÚÖ ÇáãÒÇÑÚ ÊÖÚ ÑæË ÇáØíæÑ ÇáÈÇáÛÉ ÏÇÎá ÍÙÇÆÑ ÇáßÊÇßíÊ æ Ðáß ÈåÏÝ ÒíÇÏÉ ÃÚÏÇÏ ÇáÈßÊíÑíÇ Ýì ÇáÃãÚÇÁ æ ÊäÔíØ ÚãáåÇ Ýí åÖã ÇáÃáíÇÝ.
 ÇáßãíÉ ÇáãÃßæáÉ 3.0 – 4,0 % ãä æÒä ÇáÌÓã ááßÊÇßíÊ ÍÊì ÚãÑ 3-6 ÔåæÑ
 ÇáßãíÉ ÇáãÃßæáÉ 2.5 – 3,5 % ãä æÒä ÇáÌÓã ááØíæÑ ÈÚÏ Ðáß æÇáÞØíÚ ÇáÅäÊÇÌí
 íÞÏã ÇáÃßá ááßÊÇßíÊ 3-4 ãÑÇÊ æ ÇáØíæÑ ÇáßÈíÑÉ 2-3 ãÑÇÊ íæãíÇ Ýí ÛÐÇíÇÊ ÎÇÕÉ
 ÖÑæÑÉ ÊæÝíÑ ãÕÏÑ ÌíÏ ãä ÇáÝíÊÇãíäÇÊ æ ÇáÃãáÇÍ ÇáãÚÏäíÉ æ Ðáß Ýí ÕæÑÉ ÇáÈÑíãßÓ ÍíË íÖÇÝ ÈãÚÏá 1-2 ßÌã áßá Øä ãä ÇáÚáíÞÉ (ÍÓÈ ÊÑßíÒ ãßæäÇÊå) ãÚ ãáÇÍÙÉ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáäÚÇã ÇáãÑÊÝÚÉ ãä ÇáÃãáÇÍ æ ÇáÝíÊÇãíäÇÊ
 äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Åáì ÇáÚáíÞÉ ÇáãÑßÒÉ 10 :90 ááßÊÇßíÊ ÚãÑ ÔåÑ
 äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Åáì ÇáÚáíÞÉ ÇáãÑßÒÉ 20 :80 ááßÊÇßíÊ ÚãÑ 2-3 ÔåÑ
 äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Åáì ÇáÚáíÞÉ ÇáãÑßÒÉ 25 :75 ááØíæÑ ÚãÑ4-6 ÔåÑ
 äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Åáì ÇáÚáíÞÉ ÇáãÑßÒÉ 40 :60 ááØíæÑ ÚãÑ7-14 ÔåÑ
 äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Åáì ÇáÚáíÞÉ ÇáãÑßÒÉ 40 : 60 Åáì 60 : 40 áÈÇÞí ÇáÞØíÚ
 ÚÏã ßÝÇíÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Ýí ÚáíÞÉ ÇáØíæÑ ÇáÈÇáÛÉ íÄÏì Åáì ãÔÇßá æ ÃÖÑÇÑ ÈÇáãÚÏÉ æ ÇáÃãÚÇÁ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÒíÇÏÉ ÙÇåÑÉ ÇáäÞÑ . æ ÇáÚßÓ ÈÇáäÓÈÉ ááßÊÇßíÊ ÍíË Çä ÒíÇÏÉ äÓÈÉ ÇáãÇÏÉ ÇáÎÔäÉ Ýí ÇáÚáíÞÉ Úä 20 % íÄÏì Åáì ÇäÓÏÇÏ ÇáÃãÚÇÁ .
 ÖÑæÑÉ ÊäæÚ ÇáÚáíÞÉ ãä ãÕÇÏÑ ãÎÊáÝÉ ãÚ ãÑÇÚÇÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÇÊ
 ÅÖÇÝÉ ãÕÏÑ ááßÇáÓíæã ÈäÓÈÉ 2.5 % ááØíæÑ ÇáÕÛíÑÉ æ ÇáÈíÇÖÉ
 ÅÖÇÝÉ ÈÚÖ ÇáãÖÇÏÇÊ ÇáÍíæíÉ ÈãÚÏá 20 ãÌã áßá 1 ßÌã ãä ÇáÚáíÞÉ Úáì ÝÊÑÇÊ æ ãÖÇÏÇÊ ÇáßæßÓíÏíÇ Åáì ÚáÇÆÞ ÇáØíæÑ Úáì Ãä ÊÑÝÚ ãä ÇáÚáÇÆÞ ÞÈá ÇáÐÈÍ ÈÍæÇáí 10 ÃíÇã Úáì ÇáÃÞá
 ÊÊæÞÝ ÇáßãíÉ ÇáãÃßæáÉ áßÊÇßíÊ ÇáäÚÇã Úáì ãÍÊæì ØÇÞÉ ÇáÚáíÞÉ ¡ ÝíäÎÝÖ ÇáãÃßæá ÚäÏ ÒíÇÏÉ ãÍÊæì ÇáÚáíÞÉ ãä ÇáØÇÞÉ æ ÇáÚßÓ ÕÍíÍ ¡ ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááØíæÑ ÇáÈÇáÛÉ ÝÇä ÇáØÇÆÑ íÃßá ÍÊì íÔÈÚ
 íÌÈ ãÑÇÚÇÉ ÇáÚäÇíÉ ÈÊÛÐíÉ ÇáØíæÑ ÇáÕÛíÑÉ Ýí ÇáÚãÑ ááÍÕæá Úáì ÃÚáì ãÚÏáÇÊ ááäãæ æ ÈÇáÊÇáí ÊÍÞÞ ÇáãÒÑÚÉ ÇáÑÈÍíÉ ÇáãËáì ¡
 ÇáßÝÇÁÉ ÇáÊÍæíáíÉ ááÛÐÇÁ ÊÞá ÈÊÞÏã ÇáØÇÆÑ Ýí ÇáÚãÑ ÍíË ßÇäÊ ááßÊÇßíÊ ÇáÕÛíÑÉ (1.5 : 1 ) æ ÇáØíæÑ ÇáäÇãíÉ (4.5 : 1 ) æ ÇáØíæÑ ÇáäÇÖÌÉ (10 : 1) ¡ ÝÇäÎÝÇÖ äÓÈÉ ÇáßÝÇÁÉ ÇáÊÍæíáíÉ ááÛÐÇÁ ÊÏá Úáì ÊÏäì ÇáßÝÇÁÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ááØÇÆÑ. ßÐáß ÝÇä ÚÏã ÇÊÒÇä ÇáÚáíÞÉ íÓÈÈ ÇäÎÝÇÖ ÇáßÝÇÁÉ ÇáÊÍæíáíÉ ááÛÐÇÁ æ ÇäÎÝÇÖ ãÚÏá Çáäãæ æ Êßæä ÇáÚÙÇã ÖÚíÝÉ æ ÇáØíæÑ ÚÑÖå ááÅÕÇÈÉ ÈÇáÃãÑÇÖ.
 íÑÇÚì ÚäÏ ÊÛíÑ äæÚíÉ ÇáÚáíÞÉ ÇÊÈÇÚ ÃÓáæÈ ÇáÊÏÑíÌ ÈÇÓÊÈÏÇá ÌÒÁ ãä ÇáÚáíÞÉ ÇáÌÏíÏÉ ãÍá ÌÒÁ ãä ÇáÚáíÞÉ ÇáÓÇÈÞÉ æ íÊã Ðáß ÊÏÑíÌíÇ Úáì Ãä íßæä ÇáÅÍáÇá ßÇãáÇ ÈÚÏ 14 íæã æ Ðáß ÍÊì áÇ ÊÕÇÈ ÇáØíæÑ ÈÕÏãÉ ÛÐÇÆíÉ æ ÊãÊäÚ Úä ÇáÃßá ããÇ íÄÏì Åáì ÇáÖÚÝ æ ÇáåÒÇá æ ÇäÎÝÇÖ ÇáÍíæíÉ .
 Ãåã ÇáÝíÊÇãíäÇÊ ÇáÊí ÊÄËÑ Úáì ÅäÊÇÌíÉ ÇáÈíÖ æ ÎÕæÈÊå åí à åÜ ¡ Ï ¡ È ãÑßÈ .
 ÒíÇÏÉ äÓÈÉ ÇáÈÑæÊíä Ýí ÚáíÞÉ ÇáßÊÇßíÊ Úä ÇáÍÏæÏ ÇáãÓãæÍ ÈåÇ íÄÏì Åáì ÒíÇÏÉ ãÚÏáÇÊ äãæ ÌÓã ÇáØÇÆÑ Úáì ÍÓÇÈ ÊØæÑ ÇáÚÙÇã æ ÇáÃÑÌá ããÇ íÄÏì Åáì ÚÏã ãÞÏÑÊåÇ Úáì Íãá ÇáÌÓã .
  åäÊßáã Úä ÇáÚáÝ ÇáäÚÇã æ ÇáãßæäÇÊ

 åì ãßæäÇÊ ÇáÚáÝ ...Ýæá ÕæíÇ ..ÐÑÉ ÕÝÑÇÁ ãÌÑæÔÉ...ÈÑÓíã ÍÌÇÒì(ÏÑíÓ)...ÑÏå...ãÑßÒÇÊ æÇãáÇÍ ãÚÏäíå ..æÍÌÑ ÌíÑì .æãáÍ

 ÇáäÚÇãå ÇáæÇÍÏÉ ÇáÈíÇÖ ÈÊÇßá 2ßíáæ ÚáÝ Ýì Çáíæã ...

 ÇáÊÓãíä ãä ÚãÑ ÇÓÈæÚ Çáì ÚãÑ ÇáÏÈÍ 10ÔåæÑ ÈíÓÊåáß ÚáÝ 280Çáì 300ßíáæ ÚáÝ

 ØÈÚÇ ÇáßãíÉ ÈÊÎÊáÝ ÍÓÈ ÇÎÊáÇÝ ÇáÚãÑ .æáßä Ïì ÇáßãíÉ Çááì ÈíÓÊåáßåÇ ÇáØÇÆÑ ÇáæÇÍÏ Çáì ÚãÑ ÇáÏÈÌ

 ÓÚÑ Øä ÇáÚáÝ : ãä5500/ Çáì 6500 ÍÓÈ ÓÚÑ ÇáÎÇãÇÊ
 ÚáÞ ÈÊã áÖãÇä ÈÇÞí ãäÔæÑÇÊí Çáíß

���� ������ 09 ����� 2023  ������  11:02 �����

��� ������ 202